Medlemsinfo

Här hittar du information om medlemskap, startavgifter, tävlingsanmälan, reseregler, medlemsförmåner m.m.

Medlemsavgifterna beslutades på årsmötet 2021-03-08. Övriga avgifter och regler nedan fastställdes vid ett ordinarie styrelsemöte 2020-08-17.

  

Medlemsavgifter 2021-2022: 

 Ungdomar 20 år och yngre

 200:-

 Vuxna 21 år och äldre

 350:-

 Familj på samma adress

 500:-


Gamla medlemmar som vill förnya sitt medlemsskap gör det enklast genom att betala in till bankgironummer 5151-9122 eller swisha beloppet till 123 624 6003 och ange "Medlemsavgift" i meddelandefältet. Kassören ser dock helst att betalningen görs via bankgiro.

Ny medlem blir man enklast genom att kontakta Bo Hävert:
bo.havert@gmail.com eller 070-344 2383

STARTAVGIFTER 

Från och med tävlingssäsongen 2013 betalar klubben hela startavgiften för medlemmar som deltar i nationella tävlingar. 

Startavgift enligt ovan betalas alltid av klubben utom för flerdagarstävlingar typ O-Ringen där klubben betalar hela avgiften upp till och med HD20 och normal startavgift för övriga (för närvarande 90 kr). Däremot betalar den tävlande eventuella kostnader för resor, logi etc. vid individuella tävlingar (gäller ej SM, elittester etc.). 

Vid efteranmälan måste den tävlande betala in tilläggsavgiften på 50% till DOK:s bankgiro 5151-9122, via Swish (123 624 6003) eller direkt till kassören utan uppmaning. 

Vid utebliven start som ej beror av skada eller sjukdom skall den tävlande ersätta DOK med hela startavgiften om den skadade/sjuke inte hinner avanmäla sig. 

Vad beträffar deltagande i motions-OL, klubbtävlingar eller närtävlingar gäller att medlemmen betalar hela startavgiften själv, kontant eller med Swish. Om arrangören endast tillämpar betalning via faktura skall den tävlande, utan uppmaning, snarast möjligt efter deltagande betala in startavgiften till DOK via Swish eller bankgiro. Om tveksamheter råder om tävlingens status så är det Eventors definition som gäller. 

TÄVLINGSANMÄLAN 

Anmälan till tävlingar måste i regel ske minst 5 dagar innan tävlingstillfället. Från och med tävlingssäsongen 2010 görs anmälan i Eventor-systemet. Detaljerad instruktion hittar du här. Systemet kräver att man har ett personligt användarnamn och lösenord (eller att någon annan i familjen har det) eller att man vänder sig till någon av klubben utsedd administratör för tävlingsanmälan. Kravet för att få ett personligt användarnamn och lösenord är att man uppgett fullständigt personnummer och en giltig epost-adress till klubbens administratör av medlemsmatrikeln (Bo Hävert). 

Vid behov utses till varje tävling en reseledare som ansvarar för klubbtält, vimpel, startlista samt att DOK-resultaten lämnas till lokalpressen. 

OBS! Meddela reseledaren om du inte ämnar komma till samlingen vid Jannelundstorget.  

RESEREGLER 

Bidrag enligt nedan utgår för resor till tävlingar som sanktionerats av klubben. Sanktionerade tävlingar är de tävlingar som finns upptagna i DOK-kalendern. Grundkravet för att reseersättning ska utgå är att samåkningsprincipen följs.

  •  Chauffören ska alltid vara garanterad minst 15 kr/mil i ersättning, minus sina egna 5 kr/mil som han som tävlande chaufför betalar själv. Chaufför som ej tävlar är alltså garanterad hela beloppet 15 kr/mil i ersättning. Klubben ersätter chauffören för medföljande ungdomar med 3 kr/mil och ungdom. Vuxna medresenärer betalar per person 5 kr/mil direkt till föraren. Om chaufförens ersättning efter dessa utbetalningar underskrider minimiersättningen betalar klubben resterande belopp upp till minimibeloppet.  

  •  Vid representation, kavlar, mästerskap, Värmlandsserien och kurser betalar klubben hela resan för samtliga tävlande och ledare dock med maximalt 15 kr/mil eller aktuell kostnad för transport med tåg, buss etc. om detta anses lämpligare.

  • Klubben betalar hela kostnaden (startavgift, resa, kost och logi) för klubbmedlem som nominerats av VOF eller SOFT för deltagande i mästerskap.

Lämna reseräkning (blankett tillhandahålls av kassören) med uppgift om antal mil och namn på passagerare samt uppgift om eget plus-/bankgirokonto till kassören.  

Exempel 1: 

Resan är 20 mil tur och retur.

De resande består av chaufför som tävlar + 1 vuxen + 3 ungdomar.

Minsta ersättning till chauffören: 20 mil x (15 kr/mil – 5 kr/mil) = 200 kr som fördelas enligt följande:

Vuxen betalar 20 mil x 5 kr/mil = 100 kr direkt till chauffören.

Klubben ersätter chauffören för medföljande ungdomar med 3 x 3 kr/mil x 20 mil = 180 kr.

Chaufförens totala ersättning blir alltså 100 kr + 180 kr = 280 kr. 

Exempel 2: 

Resan är 20 mil tur och retur.

De resande består av chaufför som ej tävlar + 1 vuxen + 2 ungdomar.

Minsta ersättning till chauffören: 20 mil x 15 kr/mil = 300 kr som fördelas enligt följande:

Vuxen betalar 20 mil x 5 kr/mil = 100 kr direkt till chauffören.

Klubben ersätter chauffören för medföljande ungdomar med 2 x 3 kr/mil x 20 mil = 120 kr.

Eftersom chauffören är garanterad minst 300 kr betalar klubben även det återstående beloppet upp till minibeloppet dvs. 300 kr - 220 kr = 80 kr.
Chaufförens totala ersättning blir alltså 100 kr + 120 kr + 80 kr = 300 kr.  

Exempel 3: 

Resan är 15 mil tur och retur.

De resande är chaufför som tävlar + 1 vuxen.

Minsta ersättning till chauffören: 15 mil x (15 kr/mil – 5 kr/mil) = 150 kr som fördelas enligt följande:

1 vuxen betalar 15 mil x 5 kr/mil = 75 kr direkt till chauffören.

Eftersom chauffören är garanterad minst 150 kr betalar klubben det återstående beloppet upp till minimibeloppet dvs. 150 kr – 75 kr = 75 kr.

Chaufförens totala ersättning blir alltså 75 kr + 75 kr = 150 kr. 

MEDLEMSFÖRMÅNER  

Kompasser:

Klubben skall tillhandahålla kompasser för utlåning under begränsad tidsperiod till nybörjare.  

Tidningen Skogssport:

Styrelsemedlemmar erhåller en fri prenumeration av tidningen Skogssport under sin verksamma tid i styrelsen, dock högst en fri prenumeration per familj. 

 OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Alla medlemmar i Degerfors OK är automatiskt anslutna till Folksams olycksfallsförsäkring. 

REGLER FÖR DELTAGANDE I DEGERFORS OK:s AKTIVITETER 

- Alla aktiviteter som anordnas i Degerfors OK´s regi är alkohol- och drogfria. Påverkade är ej välkomna att deltaga i dessa.

- Ingen form av rasism eller annan form av diskriminering får förekomma.

- Orienteringens regler ska följas.

- I övrigt förväntas ett korrekt uppförande vid representation av klubben och representation i distriktets arrangemang, kamratligt uppträdande, stävjande av fusk samt att regler vid de olika aktiviteterna efterlevs.

 

Vid brott mot dessa regler kontaktas föräldrar/anhöriga och aktiviteten avbryts. Ansvarig ledare kontaktar VOF´s orienteringsledare och klubbordförande. Vidare kan förseelse leda till avstängning från deltagande i klubben och distriktets aktiviteter.  

ÖVRIGT 

- Den enskilde medlemmens och eventuellt medföljande föräldrars avgifter vid deltagande i läger bestäms i varje särskilt fall av styrelsen (Ungdomskommittén). Generellt gäller att medföljande ledare ej behöver betala för mat, resa och logi. Blir man uttagen till ett läger av t.ex. VOF utgår ingen avgift. 

- DOK-stugan uthyres för 10 kr/person (max 150 kr/dag) under förutsättning att städning sker.