Inbjudan till Årsmöte

2023-01-11 i Allmänt

Styrelsen för Degerfors OK bjuder in till årsmöte!

När: Måndag den 27 februari

Tid: 18.00

Plats: Klubbstugan Råbäck Degerfors

Det bjuds på fika i samband med årsmötet.

Eventuella motioner till årsmötet måste lämnas in till styrelsen senast 2023-01-30.

Varmt välkomna!
Styrelsen Degerfors OK

Dagordning

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

§3. Fastställande av dagordningen

§4. Årsmötets stadgeenliga utlysande

§5. Val av två protokolljusterare/rösträknare

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

§7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2022

§8. Revisorernas berättelse

§9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§10. Behandling av i rätt tid inkomna motioner

§11. Val av ordförande för en tid av ett år

§12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av två år

§13. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av två år

§14. Val av två revisorer för en tid av ett år

§15. Val av två revisorsuppleanter för en tid av ett år

§16. Val av ansvariga för kommittéerna

§17. Val av ansvariga för uppdrag i klubben

§18. Val av ombud till VOF:s årsmöte

§19. Val av valberedning och sammankallande

§20. Fastställande av verksamhetsplanen för 2023

§21 Medlemsavgifter (f.n. ungdom 200 kr, vuxen 350, familj 500 kr)

§22. Information

§23. Prisutdelning

§24. Avslutning